fbpx Skip to main content
search
0

Algemene leveringsvoorwaarden van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachtovereenkomsten tussen PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62873164, en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. PTMD-E  h.o.d.n. Eindbazen is gevestigd aan de Joost van Vondellaan 44 te Deventer.

Kwaliteit

1. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en met de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.

Geheimhouding

2. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Medewerking van de opdrachtgever

3. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

4. Wanneer voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

Concept opname en eenmalige correctieronde

5. Wanneer PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen een advertentie, podcast of dienst aflevert, geldt de offerte voor de levering van een concept advertentie, podcast of dienst en een eenmalige correctieronde, knippen van delen, na overleg met de opdrachtgever. De correctie zal zich bij een podcast uitsluitend beperken tot knippen van delen van de audio en/of video opname, andere correcties zijn uitgesloten. Meerdere correctierondes of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de offerteprijs inbegrepen of worden apart in rekening gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één correctieronde in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders is overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

6. Er is sprake van een aanvullende opdracht als de opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt uitgebreid. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt eerst apart geoffreerd.

7. Wanneer door gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen niet verplicht de podcast of delen daarvan die nog niet gereed zijn, te leveren. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen heeft wel recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

8. In geval van overmacht bij PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen zal deze de opdrachtgever daarvan onmiddellijk of zo snel als mogelijk is op de hoogte brengen. Tijdens deze periode van overmacht worden de verplichtingen van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen opgeschort. Als vast komt te staan dat door de overmacht nakoming van de opdracht gedurende 2 maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dit gedeelte uit te betalen aan PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Prijzen

9. Alle in de offerte en de factuur genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief btw, eventuele door de overheid ingestelde heffingen , evenals andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis- en onkosten.

Offerte en offertekosten

10. Voor een oriënterend gesprek betaalt opdrachtgever geen kosten.

11. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 14 dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht, is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan 2 maanden.

12. De in de offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen tot aan de betaling van de factuur en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging

14. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: – Het doel van de opdracht, het doel van de advertentie of podcast, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk – In hoeverre medewerking van de opdrachtgever is vereist, c.q. wat zijn inbreng is, welke materialen en gegevens hij aanlevert en binnen welke termijn, wie de advertentie en/of podcast goedkeurt en binnen welke termijn – In opdracht van wie het werk wordt uitgevoerd en ten laste van welke rekening – De wijze waarop de advertentie, podcast of dienst wordt aangeleverd en het gewenste bestandsformaat – De uiterste aanlever termijnen, de tijd voor de correctieronde van de definitieve advertentie, podcast of dienst. Eventueel worden bijeenkomende werkzaamheden kort vermeld zoals: Onderzoek, conceptontwikkeling, eindredactie, administratieve werkzaamheden, controle, begeleiding van opname, montage, editing, afwerking, marketing en publicatie.

Uitvoering

14. Met inachtneming van de opdracht en de planning voert PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen kan zelf bepalen hoe en waar (locatie) de werkzaamheden voor het te leveren werk worden uitgevoerd.

Kostensoorten

15. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Vrijwaring

16. De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde advertentie, podcast en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen.

Aansprakelijkheid

17. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen. Voor het geval wordt geoordeeld dat PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen tegenover opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor de vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Auteursrechten

18. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen.

19. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen verleent bij levering een exclusieve licentie voor het publiceren en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Herpublicatie in het overeengekomen medium, in een ander medium en elk ander gebruik dan overeengekomen, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen kan voor de toestemming een vergoeding vragen.

20. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 14 behoudt PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen zijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

21. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen brengen en PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat er gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

22. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen krijgt, kan PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen, op grond van de Auteurswet, het gebruik van haar auteursrechtelijk beschermd materiaal verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot

het betalen van het tot dan verrichte werk. Wanneer deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

23. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd, moet de opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud maken zoals bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet. Hieronder valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.

24. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Onder inbreuk op het auteursrecht van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen valt onder meer: hergebruik van haar werk zonder toestemming, publicatie in enig ander medium dan overeengekomen, aantasting van haar werk en publicatie zonder naamsvermelding.

25. Artikel 19 tot en met 24 van deze leveringsvoorwaarden hebben ook betrekking op teksten die PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen van derden betrekt. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot gebruik zoals in voorgaande artikelen beschreven.

26. Het gebruik van het merk Eindbazen, geregistreerd in het Benelux merken register onder nummer 1381047 is uitsluitend met toestemming van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen toegestaan.

Betaling

27. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

28. Tenzij anders overeengekomen, betaalt opdrachtgever 50% van het offertebedrag bij opdrachtverlening. De overige 50% factureert PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen na levering van het werk aan de opdrachtgever.

29. PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen kan het factuurbedrag verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 14 dagen kan in dat geval de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen later dan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum is daarnaast de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die 30 dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

30. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen beide partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Wanneer het onmogelijk blijkt een geschil te schikken, wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van PTMD-E h.o.d.n. Eindbazen

juni 2022